Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Techniky pasivního vzorkování

Podstata pasivního vzorkování je založena na akumulaci analytů ve vhodném médiu (sorbentu) prostřednictvím pasivní difuze. Délka vzorkování se řídí podle doby, která je nutná pro ustavení rovnovážného stavu čili nasycení sorpční kapacity. Po určité době jsou pasivní vzorkovače odebrány a následně je v laboratoři provedena jejich chemická (popř. toxikologická) analýza.

 

Pro sledování nepolárních organických kontaminantů je stále více populární technika semipermeabilních membrán (Semipermeable Membrane Device; SPMD), které jsou plněné lipidem trioleinem . Lze ji využít ke stanovení mnoha lipofilních sloučenin ve vodném prostředí, sedimentech a rovněž i ve vzduchu. Princip vzorkování technikou SPMD je založen na difuzi organických polutantů přes membránu ­do lipidu Tento proces napodobuje biokoncentraci lipofilních polutantů z okolního prostředí do tukové tkáně nejčastěji vodních živočichů, proto bývá označován jako tzv. virtuální ryba. Membrány jsou při vzorkování exponovány v toku či nádrži.

Polární organické chemikálie jsou ve vodě dobře rozpustné a zvláště jejich extrakce a následná detekce je velmi obtížná. Metoda polárních vzorkovačů (Polar Organic Chemical Integrative Sampler; POCIS) je reprodukovatelná a umožňuje zkoncentrování i ultrastopových koncentrací polárních organických chemikálií.  Akumulace sledovaných analytů je dynamický proces, během kterého dochází k adsorpci a analytů na sorbent vzorkovače s ohledem na celkovou koncentraci analytů v okolním prostředí. POCIS vzorkovače napodobují respirační expozici vodních organismů organickým polutantům ve vodném prostředí a sedimentech.

Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) umožňuje měření koncentrace kovů ve vodních systémech, sedimentech a půdách.  Díky své prekoncentrační schopnosti lze tuto techniku využít i pro stanovení koncentrace stopových kovů. Základním principem techniky DGT je kinetická separace kovů procesem difúze v tenké vrstvě polyakrylamidového hydrogelu a jejich kumulace v sorpčním mediu.

Pasivní vzorkovače vzduchu s filtrem na bázi polyuretanové pěny (PUF) jsou vhodné ke sledování vybraných druhů perzistentních organických polutantů (POPs).  Při vzorkování vzduch samovolně proudí kolem pasivně vystaveného filtru PUF, do něhož se sledovaný polutant zachycuje. Po stanovené době expozice je filtr analyzován na obsah POPs.

Akreditace