Cannabis analysis Slider 4 en Slider 3 en Slider 2 en Slider 1 en

Techniky pasivního vzorkování

Podstata pasivního vzorkování je založena na akumulaci analytů ve vhodném médiu (sorbentu) prostřednictvím pasivní difuze. Délka vzorkování se řídí podle doby, která je nutná pro ustavení rovnovážného stavu čili nasycení sorpční kapacity. Po určité době jsou pasivní vzorkovače odebrány a následně je v laboratoři provedena jejich chemická (popř. toxikologická) analýza.

Silikonové gumy

Metoda pasivního vzorkování pomocí silikonových gum (Silicone Rubbers), používaná zkratka SR, je určena k analýze nepolárních organických látek ve vodním prostředí. Vysoce čisté silikonové gumy se používají pro analýzu hydrofobických perzistentních kontaminantů a dalších nepolárních látek. SR mohou být také používány pro kvalitativní screening kontaminace, případně pro stanovení toxicity, mutagenity apod. Metoda je určena pro vzorkování mořských, pitných, povrchových, odpadních, podzemních, glaciálních a dalších typů vod. Tyto vzorkovače se vyrábějí ve společnosti E&H services a.s.

Použití silikonových gum je obdobné použití vzorkovačů SPMD, včetně spikování PRC. V případě SR se jedná o jednosložkový systém, kdy mezi prostředím a vzorkujícím materiálem není žádný další přestupový materiál, což značně zjednodušuje popis kinetiky difúze kontaminantů do vzorkovače, a tudíž i interpretaci výsledků. Metoda SR se často používá pro diagnostiku kontaminace mořských vod. Spikování metodou PRC umožňuje kvantifikaci výsledků, včetně eliminace teplotního a dalších faktorů pro reálné prostředí, které znesnadňuje určení koeficientů difúze nutné k výpočtu výsledných koncentrací.

SPMD

Pro sledování nepolárních organických kontaminantů je stále více populární technika semipermeabilních membrán (Semipermeable Membrane Device; SPMD), které jsou plněné lipidem trioleinem . Lze ji využít ke stanovení mnoha lipofilních sloučenin ve vodném prostředí, sedimentech a rovněž i ve vzduchu. Princip vzorkování technikou SPMD je založen na difuzi organických polutantů přes membránu ­do lipidu Tento proces napodobuje biokoncentraci lipofilních polutantů z okolního prostředí do tukové tkáně nejčastěji vodních živočichů, proto bývá označován jako tzv. virtuální ryba. Membrány jsou při vzorkování exponovány v toku či nádrži.

POCIS

Polární organické chemikálie jsou ve vodě dobře rozpustné a zvláště jejich extrakce a následná detekce je velmi obtížná. Metoda polárních vzorkovačů (Polar Organic Chemical Integrative Sampler; POCIS) je reprodukovatelná a umožňuje zkoncentrování i ultrastopových koncentrací polárních organických chemikálií.  Akumulace sledovaných analytů je dynamický proces, během kterého dochází k adsorpci a analytů na sorbent vzorkovače s ohledem na celkovou koncentraci analytů v okolním prostředí. POCIS vzorkovače napodobují respirační expozici vodních organismů organickým polutantům ve vodném prostředí a sedimentech.

DGT®

Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) umožňuje měření koncentrace kovů ve vodních systémech, sedimentech a půdách.  Díky své prekoncentrační schopnosti lze tuto techniku využít i pro stanovení koncentrace stopových kovů. Základním principem techniky DGT je kinetická separace kovů procesem difúze v tenké vrstvě polyakrylamidového hydrogelu a jejich kumulace v sorpčním mediu.

PUF

Pasivní vzorkovače vzduchu s filtrem na bázi polyuretanové pěny (PUF) jsou vhodné ke sledování vybraných druhů perzistentních organických polutantů (POPs).  Při vzorkování vzduch samovolně proudí kolem pasivně vystaveného filtru PUF, do něhož se sledovaný polutant zachycuje. Po stanovené době expozice je filtr analyzován na obsah POPs.

Certification


Address for delivery samples

Sample delivery to the Laboratory
(dully copy to post label):

Seat: Dobrá 240, E&H services, a.s.
73951 Czech Republic
On the delivery assistance, please call to this number:
+420-608742251 – sample reception (info@ehss.eu)


Headquarter

E&H services, Inc.
Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč