Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Eliminace POPs

Perzistentní organické polutanty (POPs) jsou vysoce stabilní látky odolné vůči chemické i biologické degradaci. Tyto látky jsou nebezpečné pro životní prostředí a člověka. Na základě Stockholmské úmluvy z roku 2001 podepisující státy zavázaly omezit a zakázat produkci a použití POPs. Při spalování odpadů v ČR dochází ke vzniku POPs v popílcích v koncentrované podobě. V současné době dochází v ČR k ukládání těchto popílků ze spaloven na skládky odpadů. Toto je pouze dočasné řešení a je v rozporu se stanoviskem EU, jelikož je spojeno s nebezpečím uvolňování těchto látek např. huminovými kyselinami a postupným znečišťováním vod.

Akreditace