Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Řešené projekty

Projekty

Na této stránce jsou některé významné projekty řešené naší společností, která podává další projektová zadání a spolupracuje s dalšími společnostmi a institucemi.

Ukončené

2019

Akronym POPDESTR
Název Technology for the degradation of persistent organic pollutants
Partneři ESSENCE LINE, s.r.o., EnProCo Berlin GmbH
Finanční zdroj Inter-Eureka LTE – MŠMT
Roky 2017-2019
Web http://popdestr.ehss.eu

 

Akronym Voucher BioAnalEx
Název Testování bioaktivních látek v extraktu
Partneři BioAnalEx
Finanční zdroj Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu
Roky 2019
Web www.bioanalex.cz

2018

Akronym SOPOR
Název Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR)
Partneři Aquatest, a.s., VUMOP, v.v.i., Ekotechnika spol. s r.o., Vodárna Káraný, a.s.
Finanční zdroj TA ČR
Roky 2015-2018
Web http://www.sopor.cz/

 2017

Akronym POP DOWN pracoviště
Název Vybavení pracoviště pro systematické snižování perzistentních látek
Finanční zdroj OPPIK – technologie 2
Roky 2017
Web www.popdown.cz

 

Akronym Projekt PS&PL
Název Pracoviště pro výzkum a výrobu pozičních systémů a pasivních samplerů pro klinickou a preventivní praxi
Partneři msk_logo
Finanční zdroj Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015
Roky 2017
Web  https://www.ehss.eu/cz/pspl/

2016

Akronym Zhášeče
Název Zhášeče hoření ve výrobcích a vnitřním prostředí v ČR; TB030MZP0003
Partneři Fakultní nemocnicí v Ostravě, Norský institut pro výzkum vod (NIVA) – Norsko, Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Finanční zdroj TA ČR
Roky 2015 – 2016

Do roku 2012

Níže jsou uvedeny projekty, na kterých se podílel realizační tým laboratoře (pod ZÚ se sídlem v Ostravě, jako NRL pro POP).

Akronym FOKS
Název Focus on Key Sources of Environmental Risks (Central Europe)
Partneři ;
Finanční zdroj Central Europe
Roky 2008 – 2012
Web http://projectfoks.zuova.cz/

 

Akronym*) Emise – nové látky
Název Adaptowanie rozwiązań oraz opracowanie wspólnej metodyki poboru prób i oznaczeń w zakresie PCDD/PCDF i innych zanieczyszczeń organicznych z rekomendowanej listy PRTR
Partneři ICIMB Opole (řešitel)
Finanční zdroj OP Kapital Ludzki
Roky 2010 – 2012

2011

Akronym 2-FUN
Název Full-chain and uncertainty approaches for assessing health risks in future environmental scenarios
Partneři
Finanční zdroj 6FRM
Roky 2007 – 2011

2010

Akronym*) Emisní faktory III.
Název Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory (MŽP)
Partneři VŠB TUO, VĚC
Finanční zdroj MŽP
Roky 2007 – 2010

 

Akronym*) IMPULS – CMD
Název Technologie pro destrukci persistentních organických látek (POP)
Partneři Dapol, s.r.o. / Strojvývoj, s.r.o.
Finanční zdroj MPO-IMPULS
Roky 2008 – 2010

2009

Akronym*) Pasivní vzorkovače II.
Název Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitativní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek (MŠMT)
Partneři ČHMÚ Praha/Brno, Veterinární Universita Brno
Finanční zdroj MŠMT
Roky 2006 – 2009

2008

Akronym*) POP v biotě
Název Retrospektivní sledování hladin indikátorových kongenerů PCB a vybraných chlorovaných pesticidů v séru české populace v období 1970-1996
Partneři SZÚ Praha
Finanční zdroj IGA-MZ
Roky 2006 – 2008

 

Akronym*) Emisní – doprava
Název Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (MDO)
Partneři CDV Brno
Finanční zdroj
Roky 2005 – 2008

 

Akronym MAGIC
Název Management of groundwater at industrially contaminated areas
Partneři
Finanční zdroj INTERREG III B CADSES
Roky 2005 – 2008

2007

Akronym HALE
Název Health and Languages for Europe
Partneři VŠB TU Ostrava / M. Kýr /
Finanční zdroj Leonardo da Vinci
Roky 2005 – 2007

Do roku 2006

Akronym*) Emise – biomasa
Název Energetické parametry biomasy
Partneři VŠCHT Praha
Finanční zdroj GAČR
Roky 2004 – 2006

 

Akronym*) Pasivní vzorkovače I.
Název Výzkum a validace nových integrálních metod vzorkování persistentních organických látek, těžkých kovů se studiem toxicity pro aplikace ve vodním hospodářství
Partneři ČHMÚ
Finanční zdroj GAČR
Roky 2004 – 2006

 

Akronym*) Emise – auta
Název Měření a výpočty emisních faktorů nelimitovaných polutantů při spalování směsných biopaliv v závislosti na jejich složení a provozních režimech
Partneři CDV Brno / ÚCHP AV ČR
Finanční zdroj MD ČR
Roky 2005 – 2006

 

Akronym*) Emise – olejové kotle
Název Studie vlivů vzniku POP látek při spalování odpadních olejů v komerčně dostupných kotlích malých výkonů, s cílem snížení jejich tvorby
Partneři ÚCHP AV ČR
Finanční zdroj GAČR
Roky 2001 – 2003

*) pracovní, neoficinální název

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602