Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: DrugsLab

Název projektu:

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému

Akronym: Drugslab

Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, Aplikace IV

Hlavní řešitel: E&H services a.s. (www.ehss.eu)

Spoluřešitel: Národní ústav duševního zdraví (www.nudz.cz)

Odborný garant: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobných sloučenin ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547

Webová stránka: www.drugslab.eu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Akreditace