Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: DrugsLab

Název projektu

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab

www.drugslab.eu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Financování: OPPIK

Program: Aplikace IV

Hlavní řešitel: E&H services a.s., www.ehss.eu

Spoluřešitel: Národní ústav duševního zdraví, http://www.nudz.cz/

Odborný garant a hlavní řešitel projektu: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobných sloučenin ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Akreditace