Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Archiv autora: Petr Holeček

Projekt: POP-DOWN

Název projektu:

POP-DOWN: vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu

Předmětem projektu je dovybavení diagnostické jednotky, která bude zajišťovat komplexní analytické zázemí pro zákazníky, zaměřené na monitorování faktorů životního prostředí, biologické odezvy jednotlivých zdrojů. Dále pak klientům pro pasivní vzorkovače, které jsou jednou ze základních prodejních komodit. Mezi další komodity patří konopné extrakty, určené pro potravinářské a lékařské účely.

Po zajištění realizace projektu dojde ke stabilizaci instrumentálního zázemí, které je zcela zásadním přínosem pro další testování a rozvoj technologií. Laboratoře jsou také určeny k účasti velkých monitorovacích projektů z různých resortních pracovišť, včetně sledování biotické zátěže obyvatel. Nakonec, pracoviště byly určeno pro realizaci vybraných diagnostik i technologických aplikací.

Cílem žadatele je soběstačnost v oblasti díagnostik i technologických řešení a procesních monitoringů instalovaných technologií.

Instalací nových diagnostických technik dojde k možnosti provádění analýz ve všech složkách životního prostředí a dalších typech vzorků:

 • všechny typy vod (voda pitná, podzemní, povrchová, odpadní, apod.)
 • půda
 • vnější ovzduší, emise, imise
 • kapalné a pevné odpady, pevné vzorky (kaly, sedimenty, zeminy, písky)
 • biologický materiál (krev, krevní plazma, moč, nekrotické materiály)
 • potraviny, krmiva
 • dialyzáty z pasivních samplerů (systémy, které fungují na bázi pasivní difuze stanovovaných látek do vhodného média (absorbent, absorbent) – např. SPMD, POCIS, DGT a keramické dozimetry)

Ve výše uvedených typech vzorků budou prováděna stanovení persistentních organických látek a dalších skupin látek v rozsahu:

 • polychlorované dibenzo–p-dioxiny a furany (PCDD/F),
 • plná kongenerová analýza polychlorovaných bifenylů (PCB),
 • polární látky (pesticidy, farmaka, PFOC),
 • drogy a jiné látky v oblasti forensní analytiky, včetně vyhledávání výrobců tvrdých drog,
 • polychlorované naftaleny,
 • polybromované difenyleterů (PBDE),
 • polyaromatické uhlovodíky (PAU),
 • pesticidy organochlorované (OCP), alkylfenoly, chlorbenzeny, chlorfenoly, chloralkány,
 • uhlovodíky C10 až C40,
 • ftaláty,
 • adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX), extrahovatelné organicky vázané halogeny (EOX), TX (veškeré halogenové sloučeniny).

Všechny metody budou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..

V oblasti vzorkování má laboratoř jako jediná v ČR akreditován unikátní systém vzorkování pomocí pasivních vzorkovačů (SPMD, POCIS, DGT, keramické dozimetry), včetně návaznosti na analytické metody a stanovení výše uvedených parametrů.

 

Projekt MSK

Projekt MSK Pracoviště pro výzkum a výrobu pozičních systémů a pasivních samplerů pro klinickou a preventivní praxi. Ev. č.: 00269/2016/RRC, konkrétně část pozičních systémů získal 2. místo v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016. Více zde.

Projekt PS&PL

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem uskutečňujeme projekt Pracoviště pro výzkum a výrobu pozičních systémů a pasivních samplerů pro klinickou a preventivní praxi. Jedná se o zřízení pracoviště pro výrobu pasivních vzorkovačů a pozičních systémů, vylepšení metodik výroby, nabídky zahraničním partnerům a dokončením patentové ochrany pozičních systémů.

msk_logo

 

Zhášeče

Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR

Ve výběrovém řízení jsme získali k řešení projekt Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR (TB030MZP003) vypsaný Technologickou agenturou České republiky. Projekt se věnuje zmapování stavu těchto látek v různých výrobcích a prostředích v České republice a zavedení metodik pro jejich sledování.

S tímto projektem nám pomáhají tito subdodavatelé:

 • Fakultní nemocnicí v Ostravě
 • The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) – Norsko
 • Státní zdravotní ústav
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

logo_white_red

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602